Lodaer Img

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

UZMAN PSİKOLOG YASEMİN KULAÇ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Uzm. Psk. Yasemin KULAÇişlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Danışma süreciniz kapsamında aşağıda yazılı kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir;

Kimlik bilgileriniz,

İletişim bilgileriniz,

Finansal bilgileriniz,

Tedavi ve muayene ile ilgili olan sağlık bilgileriniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

6698 Sayılı KVKK’nın 5. Ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi; Uzmanlık alanımızda bizlere yaptığınız başvuru kapsamında muayene ve tedavi süreçlerini yürütmek ve faaliyetimizle alakalı kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Sağlık bilgileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dışında kalan kişisel verileriniz, randevu sürecinin yönetilmesi, finans ve muhasebe organizasyonlarının eksiksiz sağlanabilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına yetkili tedarikçimize aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, kolluk kuvvetlerinin, mahkemelerin ya da yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarının talep etmesi halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, olası bir ihtilafta delil olarak sunulması, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi amacıyla paylaşılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, randevu sürecinin başlaması ve danışma hizmetinin verildiği sırada; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5. Ve 6. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın  “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi Office 55 – Güzeloba mah. Çağlayangil cad. No:3B  07230 Muratpaşa/Antalya adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca bizlere daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yaselbek@hotmail.com adresine elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

fapjunk